CÔNG VĂN TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO COVID-19

Công văn 2209/UBND-KT năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19 theo nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND do Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3848/STC-HCSN ngày 25 tháng 6 năm 2021; Sở Công Thương tại Công văn số 3240/SCT-QLTM ngày 25 tháng 6 năm 2021; Sở Y tế tại Công văn số 3950/SYT-KHTC ngày 25 tháng 6 năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5587/SKHĐT-DNKTTT&TN ngày 28 tháng 6 năm 2021; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 21730/SLĐTBXH-LĐ ngày 30 tháng 6 năm 2021; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Người được hỗ trợ và mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày trong thời gian bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung.

b) Hỗ trợ cho người tham gia công tác phòng, chống dịch quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND được hỗ trợ tiền ăn 120.000 đồng/người/ngày trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, bao gồm người tham gia công tác phòng, chống dịch thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các lực lượng trực tiếp khác tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, cụ thể:

(1) Lực lượng nhân viên y tế, bác sĩ trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch (xét nghiệm, truy vết, điều dưỡng...);

(2) Các lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch các cấp (dân phòng, dân quân; cán bộ khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân; cán bộ Mặt trận, các đoàn thể);

(3) Các lực lượng khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã huy động.

2. Điều kiện hỗ trợ:

- Văn bản áp dụng biện pháp cách ly y tế của cấp thẩm quyền.

- Quyết định, kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo, trưng tập, phân giao nhiệm vụ của cấp thẩm quyền.

3. Thời gian hỗ trợ: kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021, ngày Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành.

4. Phương thức thực hiện:

4.1. Người thuộc diện được hỗ trợ tại điểm a Mục 1 nêu trên:

a) Người đứng đầu đơn vị trực tiếp quản lý cơ sở cách ly, khu cách ly tập trung do Thành phố quản lý lập danh sách (có xác nhận của cơ quan chủ quản) gửi Sở Y tế để thực hiện thanh toán tiền ăn theo quy định.

b) Người đứng đầu đơn vị trực tiếp quản lý cơ sở cách ly, khu cách ly tập trung do thành phố Thủ Đức, quận huyện quản lý lập danh sách gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện phê duyệt và thực hiện thanh toán tiền ăn theo quy định.

4.2. Người thuộc diện được hỗ trợ tại điểm b Mục 1 nêu trên:

a) Sở Y tế chịu trách nhiệm xác định, lập danh sách các đối tượng thuộc Sở Y tế quản lý và thực hiện thanh toán tiền ăn theo quy định.

b) Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, các sở ban ngành Thành phố, Mặt trận và các đoàn thể Thành phố xác định đối tượng thuộc đơn vị quản lý được hưởng tiền ăn, gửi Sở Y tế để được thanh toán tiền ăn theo quy định.

c) Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện chịu trách nhiệm xác định, lập và phê duyệt danh sách các đối tượng thuộc cấp mình quản lý và thực hiện thanh toán tiền ăn theo quy định.

1. Người thuộc diện được hỗ trợ và mức hỗ trợ:

- Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp dân lập, tư thục (có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh) gặp khó khăn do dịch Covid-19.

- Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người.

* Riêng đối với người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha, hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng.

2. Điều kiện hỗ trợ:

a) Người lao động có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 30 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

b) Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

3. Thời gian hỗ trợ: hỗ trợ 1 lần.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện:

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm xác định đối tượng theo đúng tiêu chí, điều kiện, đảm bảo người lao động được hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chính sách.

b) Sau khi tiếp nhận, trong 01 ngày làm việc, Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận huyện rà soát, kiểm tra Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương có tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hỗ trợ và gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

Trường hợp người lao động không đủ điều kiện hỗ trợ, Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận huyện thông báo và nêu rõ lý do cho người sử dụng lao động, người lao động biết.

c) Trong 04 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện quyết định hỗ trợ và thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động thông qua tài khoản của người lao động.

1. Người thuộc diện được hỗ trợ và mức hỗ trợ:

- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp dân lập, tư thục (có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh) gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

- Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người

* Riêng đối với người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha, hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng.

2. Điều kiện hỗ trợ:

a) Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ các trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 20131).

b) Có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

3. Thời gian hỗ trợ: hỗ trợ 1 lần.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện:

b) Sau khi tiếp nhận, trong 01 ngày làm việc, Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận huyện rà soát, kiểm tra, cho ý kiến về điều kiện hỗ trợ người lao động và gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

Trường hợp người lao động không đủ điều kiện, Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận huyện thông báo và nêu rõ lý do cho người lao động biết.

c) Trong 04 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện quyết định hỗ trợ và thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động thông qua tài khoản của người lao động, nếu không có thì chi trả trực tiếp.

1. Người thuộc diện được hỗ trợ và mức hỗ trợ:

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mức hỗ trợ: 50.000 đồng/người/ngày.

2. Điều kiện hỗ trợ:

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Mất việc làm; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 4.000.000 đồng/tháng (mức chuẩn cận nghèo của Thành phố giai đoạn 2021-2025).

b) Cư trú hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận).

c) Làm một trong 06 loại công việc sau:

- Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định (buôn gánh bán bưng);

- Thu gom rác, phế liệu;

- Bốc vác, chuyển hàng bằng xe ba gác, xe thô sơ;

- Bán lẻ vé số lưu động;

- Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ);

- Làm công việc thuộc các ngành nghề, lĩnh vực phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021.

3. Thời gian hỗ trợ: kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.

Trước mắt, thực hiện hỗ trợ đợt 01 cho 02 lần giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 31 tháng 5 năm 2021 đến ngày 14 tháng 6 năm 2021 và từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 29 tháng 6 năm 2021.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện:

4.1. Nhóm 1: Người lao động tự làm công việc (không phụ thuộc vào hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh) như: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố; Thu gom rác, phế liệu; Bốc vác, chuyển hàng bằng xe ba gác, xe thô sơ; Bán lẻ vé số lưu động; Tự làm trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

a) Trong 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê, lập Danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ (Mẫu số 3); Thông qua Hội đồng xét duyệt cấp xã gồm: lãnh đạo xã, cán bộ phụ trách kinh tế, cán bộ phụ trách lao động, công an khu vực, các đoàn thể Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng Sản, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, trưởng ấp/khu phố...; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện.

b) Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện (giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) rà soát, thẩm định, phê duyệt danh sách gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

c) Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định hỗ trợ và chi trả hỗ trợ trực tiếp cho từng người lao động.

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thông báo và nêu rõ lý do cho người lao động biết.

4.2. Nhóm 2: Người lao động làm thuê tại hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ), một số lĩnh vực ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021.

a) Chủ sử dụng lao động thống kê, lập Danh sách người lao động (tạm hoãn) không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (Mẫu số 4) gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nơi đặt cơ sở, điểm hoạt động).

b) Trong 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thông qua Hội đồng xét duyệt gồm: lãnh đạo cấp xã, cán bộ phụ trách kinh tế, cán bộ phụ trách lao động, công an khu vực, các đoàn thể Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng Sản, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, trưởng ấp/khu phố...; lập Danh sách đủ điều kiện hưởng hỗ trợ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện.

c) Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện (giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) rà soát, thẩm định, phê duyệt và gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

d) Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định hỗ trợ và chi trả hỗ trợ trực tiếp cho từng người lao động.

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thông báo và nêu rõ lý do cho chủ sử dụng lao động, người lao động biết.

1. Hộ kinh doanh thuộc diện được hỗ trợ và mức hỗ trợ:

- Hộ kinh doanh thành lập theo Luật Doanh nghiệp và đang hoạt động (trừ hoạt động cho thuê nhà/mặt bằng) phải dừng hoạt động theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố để kiểm soát dịch bệnh Covid-19 (áp dụng khu vực thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19: địa bàn Quận Gò vấp, phường Thạnh Lộc, Quận 12 và các khu vực khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố).

- Mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng/hộ

2. Thời gian hỗ trợ: hỗ trợ 1 lần.

3. Trình tự và thủ tục thực hiện:

a) Căn cứ danh sách các hộ kinh doanh do Chi cục Thuế cung cấp, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát và lập danh sách hộ kinh doanh dừng hoạt động đủ điều kiện được hỗ trợ.

b) Trên cơ sở rà soát của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện thẩm định, phê duyệt danh sách hộ kinh doanh dừng hoạt động đủ điều kiện được hỗ trợ và tổ chức chi trả (thông qua tài khoản hoặc chi trả trực tiếp nếu không có tài khoản).

1. Thương nhân thuộc diện hỗ trợ và mức hỗ trợ:

- Thương nhân tại chợ truyền thống (có điểm kinh doanh, quầy hàng, sạp hàng, ki ốt, cửa hàng được bố trí trong phạm vi chợ); có mã số thuế; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với đơn vị quản lý chợ và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Trường hợp thương nhân là hộ kinh doanh đã được hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh dừng hoạt động thì không áp dụng quy định này.

- Mức hỗ trợ:

Chợ hạng 1: 300.000 đồng/điểm kinh doanh/tháng.

Chợ hạng 2: 210.000 đồng/điểm kinh doanh/tháng.

Chợ hạng 3: 150.000 đồng/điểm kinh doanh/tháng.

(Hạng chợ theo quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP)

2. Thời gian hỗ trợ: 6 tháng, từ tháng 7 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2021. Hình thức hỗ trợ 01 lần cho thương nhân.

3. Trình tự và thủ tục thực hiện:

a) Căn cứ phân cấp quản lý, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Ban quản lý chợ tổ chức rà soát, lập danh sách thương nhân đủ điều kiện được hỗ trợ gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện.

b) Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện thẩm định, phê duyệt danh sách thương nhân đủ điều kiện được hỗ trợ và bố trí kinh phí hỗ trợ.

c) Căn cứ danh sách thương nhân được phê duyệt và kinh phí được bố trí, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Ban quản lý chợ thực hiện chi trả cho thương nhân thông qua tài khoản hoặc chi trả trực tiếp (trường hợp không có tài khoản).

1. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, lãnh đạo các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, Ban quản lý chợ có trách nhiệm lập danh sách người lao động thuộc các diện trên, theo mẫu, gửi cơ quan liên quan để thẩm định trước ngày 15 tháng 7 năm 2021.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện:

- Chủ trì rà soát, xác định số lượng người thuộc diện được hưởng hỗ trợ và triển khai thực hiện các chính sách; lập dự toán kinh phí gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, đề nghị Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí thực hiện. Thời gian thực hiện hoàn tất: trước ngày 07 tháng 7 năm 2021.

- Chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng chính sách, đúng quy định tại Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND.

- Chủ trì phối hợp Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế trong rà soát thẩm định và phê duyệt danh sách do các doanh nghiệp gửi về, trực tiếp giải quyết nhũng nội dung phát sinh; kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Chủ động cân đối ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ kịp thời cho người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND. Trường hợp ngân sách quận, huyện có khó khăn thì báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết kịp thời.

- Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được bố trí đúng quy định.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, đúng đối tượng, đúng chính sách.

- Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Trước ngày 15 tháng 12 năm 2021, tổng hợp, báo cáo tổng kết kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gửi Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Sở Y tế:

- Phối hợp với các đơn vị sở ngành công an, quân đội, các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung, các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 và các lực lượng khác trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 cấp thành phố; tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Tài chính. Thời gian thực hiện hoàn tất: trước ngày 07 tháng 7 năm 2021.

- Chủ trì triển khai ngay đến các đơn vị trong công tác phòng chống dịch Covid-19 về các nội dung chi và mức chi hỗ trợ tiền ăn theo Khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND; đảm bảo chi tiền ăn kịp thời.

- Trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tổng hợp số lượng người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện gửi Sở Tài chính để trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện thực hiện. Thời gian thực hiện hoàn tất: trước ngày 09 tháng 7 năm 2021.

- Đôn đốc Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung được phân công để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ với người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

- Tổ trưởng tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND theo dõi giám sát, xử lý các vấn đề phát sinh và tổng hợp các khó khăn vướng mắc và báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ cho Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Cục thuế Thành phố.

- Định kỳ hàng tuần, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ này.

- Trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND.

5. Sở Tài chính:

- Trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND cho các ngành, thành phố Thủ Đức, quận huyện trước ngày 12 tháng 7 năm 2021 để triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng và hiệu quả.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến tài chính theo kiến nghị và đề xuất của cơ sở.

- Trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND.

6. Sở Công Thương:

- Phối hợp và hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện rà soát, thẩm định các hộ kinh doanh, các thương nhân tại các chợ truyền thống đảm bảo đúng đối tượng và theo quy định, hướng dẫn giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan.

- Trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh, các thương nhân tại chợ truyền thống bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND.

7. Cục Thuế Thành phố:

- Chủ trì, chỉ đạo các Chi cục Thuế cung cấp danh sách các hộ kinh doanh thuộc diện được hỗ trợ và chuyển Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện để làm cơ sở chi hỗ trợ cho các hộ kinh doanh.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện thẩm định, quyết định hỗ trợ cho hộ kinh doanh theo quy định tại mục VI Công văn này.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, quận huyện chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra và xác nhận danh sách người lao động làm việc tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện quyết định hỗ trợ đến từng đối tượng, nhanh chóng, kịp thời.

CÒN TIẾP

Thông tin chi tiết xem tại đây  https://bitly.com.vn/lax6lk