SPRINGO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC EXCEL - VBA

Công nghệ 4.0, các phần mềm ra đời nhưng những phần mềm để ứng dụng hiệu quả cho từng doanh nghiệp vẫn tích hợp từ các code, giao diện thân thiện với người dùng. Các công thức trong phần mềm vẫn sử dụng Excel và tùy biến thành câu lệnh. Bởi vậy, Excel hay
Công nghệ 4.0, các phần mềm ra đời nhưng những phần mềm để ứng dụng hiệu quả cho từng doanh nghiệp vẫn tích hợp từ các code, giao diện thân thiện với người dùng. Các công thức trong phần mềm vẫn sử dụng Excel và tùy biến thành câu lệnh. Bởi vậy, Excel hay VBA vẫn là những kiến thức cần học và công việc cần thực hành hàng ngày,
Excel and VBA Integration: Excel làm nên những điều kỳ diệu trong công việc. Đừng bao giờ nghĩ rằng Excel là cách làm cũ, là khó sử dụng. Bởi vì: Trong tương lai, khi công nghệ phát triển vượt bậc thì những kiến thức nền tảng, tư duy số liệu của các bạn vẫn cần thiết để để phát triển.
Việc phân tích dữ liệu để các thông tin này đóng góp hiệu quả cho quá trình đưa ra quyết định của doanh nghiệp hay có thể nhận biết được các cơ hội trong kinh doanh, chúng ta cần có một hệ thống báo cáo quản trị thông minh (Business Intelligence). Các bạn cần hiểu được các dữ liệu, lựa chọn dữ liệu nào cho việc phân tích.
Cùng với sự phát triển của các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại, Excel phát triển các chức năng nâng cao như Power Query và Power Pivot nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tổ chức, quản lý, liên kết giữa các bảng dữ liệu báo cáo với nhau.
Việc ứng dụng và kết hợp các chức năng nâng cao của Excel, VBA để xây dựng một hệ thống báo cáo quản trị thông minh (Business Intelligence) có các ưu điểm:
• Rút ngắn thời gian chuẩn bị cho các bản báo cáo
• Báo cáo được cập nhật kịp thời
• Nhanh chóng đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng
• Tăng hiệu suất và độ tin cậy
• Thấu hiểu tình hình doanh nghiệp thông qua các dữ liệu đã được phân tích
Để đáp ứng nhu cầu của đông đảo các bạn học viên, SprinGO tổ chức các khóa VBA giúp các bạn giải quyết công việc hiệu quả.
Nội dung khóa học VBA:
✅ Chương 1: Tổng quan về VBA
1 Giới thiệu những đặc điểm của file Excel có chứa VBA
2 Thiết lập phân quyền cho phép Excel sử dụng được VBA
3 Những chú ý khi sử dụng VBA trong các phiên bản Excel
4 Hướng dẫn làm quen với file bài giảng sử dụng trong chương trình
5 Hướng dẫn cách mở cửa sổ làm việc VBA
6 Giới thiệu về các cửa sổ làm việc chính trong môi trường VBA
7 Làm quen với các thiết lập cơ bản trong VBA
8 Hướng dẫn cách chia màn hình làm việc khi lập trình VBA
✅ Chương 2 Cách ghi và sử dụng Macro
1 Khái niệm về Macro và cách ghi Macro
2 Cấu trúc cơ bản của 1 Macro
3 Cách sử dụng Macro trong Excel
4 Cách tạm dừng Macro đang chạy hoặc gặp lỗi
5 Lưu file có chứa Macro
6 Cách kiểm tra từng đoạn code thu được từ việc chạy từng dòng code
7 Cách đánh dấu ngắt đoạn code
8 Cách ghi chú nội dung trong các đoạn code
9 Những code hay sử dụng từ việc ghi Macro
10 Hệ thống bài tập về Record Macro
✅ Chương 3 Tìm hiểu về Module trong VBA
1 Khái niệm về Module và các thao tác làm việc với Module
2 Kinh nghiệm khi đặt tên Module
3 Cách viết code trong Module
4 Những lưu ý khi đặt tên Macro
✅ Chương 4 Kỹ thuật viết code trong VBA
1 Khái niệm về lập trình hướng đối tượng trong VBA
2 Tìm hiểu về Đối tượng, phương thức, thuộc tính
3 Lưu ý về việc xuống dòng khi viết code
4 Các ký tự đặc biệt khi viết code
5 Cách sử dụng msgbox trong VBA
6 Cách sử dụng input box trong VBA
7 Hướng dẫn cách xây dựng tư duy lập trình
✅ Chương 5 Kỹ thuật khai báo và sử dụng biến trong lập trình VBA
1 Khái niệm về Biến trong lập trình
2 Kỹ thuật khai báo biến và cách thiết lập bắt buộc khai báo biến
3 Các kiểu biến trong VBA
4 Phân biệt 2 dạng Biến nhận giá trị cố định và biến nhận giá trị không cố định
5 Mối quan hệ giữa các kiểu dữ liệu trong excel với vba và cách chuyển đổi kiểu dữ liệu
✅ Chương 6 Cách viết code VBA với đối tượng Range, Cell
1 Khái niệm về ô/vùng ô cố định hay không cố định trong VBA
2 Cách viết theo địa chỉ cố định
3 Cách viết theo địa chỉ không cố định
4 Cách viết Range kết hợp Offset
5 Các phương thức và thuộc tính hay sử dụng với đối tượng Range
6 Tìm hiểu về Select - Selection khi record macro
7 Tìm hiểu về dòng cuối trong lập trình VBA
8 Ứng dụng dòng cuối trong một số công việc thường gặp
✅ Chương 7 Cách viết code VBA với đối tượng Worksheet
1 Đặc điểm của đối tượng Worksheet và cách viết code
2 Cách viết code với tên Sheet đích danh
3 Cách viết code với phương pháp gán biến cho đối tượng Worksheet
4 Hướng dẫn cách phân biệt đối tượng ActiveSheet với thuộc tính Activate
5 Những phương thức, thuộc tính hay sử dụng của đối tượng Worksheet
6 Hướng dẫn quy trình 1: cách lấy nội dung từ Sheet này sang Sheet khác
7 Hướng dẫn quy trình 2: những chú ý khi làm việc với code ẩn/hiện Sheet
8 Hướng dẫn quy trình 3: những chú ý khi khóa Sheet
9 Hướng dẫn quy trình 4: những chú ý khi in nội dung trong Sheet
✅ Chương 8 Cách viết code VBA với đối tượng Workbook
1 Đặc điểm của đối tượng Workbook và cách viết code
2 Hướng dẫn cách phân biệt đối tượng ThisWorkbook với ActiveWorkbook
3 Những phương thức, thuộc tính hay sử dụng của đối tượng Workbook
4 Cách gán biến khi làm việc với nhiều Workbook
5 Những lưu ý về đường dẫn tới thư mục chứa Workbook
6 Quy trình mở và lưu 1 Workbook
7 Gộp dữ liệu từ nhiều Workbook vào 1 Workbook - Phần 1
8 Gộp dữ liệu từ nhiều Workbook vào 1 Workbook - Phần 2
9 Gộp dữ liệu từ nhiều Workbook vào 1 Workbook dạng tổng quát
✅ Chương 9 Các cấu trúc thường gặp trong lập trình VBA
1 Cấu trúc gộp nhóm các dòng code với With-End with
2 Giới thiệu về hàm IF trong VBA
3 Tìm hiểu cấu trúc IF trong lập trình VBA - Phần 1: Cấu trúc giản lược
4 Tìm hiểu cấu trúc IF trong lập trình VBA - Phần 2: Cấu trúc đầy đủ
5 Tìm hiểu cấu trúc IF trong lập trình VBA - Phần 3: Cấu trúc lồng ghép
6 Ứng dụng cấu trúc kết hợp nhiều mệnh đề trong lệnh IF
✅ Chương 10 Tìm hiểu về vòng lặp trong VBA
1 Khái niệm về vòng lặp trong lập trình
2 Tìm hiểu cấu trúc vòng lặp For... Next - Phần 1
3 Tìm hiểu cấu trúc vòng lặp For... Next - Phần 2
4 Tìm hiểu về bước nhảy và cách thoát khỏi vòng lặp For
5 Tìm hiểu cấu trúc vòng lặp For each... Next
6 Bài tập thực hành: sử dụng vòng lặp For để gộp dữ liệu từ nhiều file vào 1 file
7 Tìm hiểu cấu trúc vòng lặp Do... While
8 Những lưu ý khi sử dụng vòng lặp Do... While
9 Bài tập thực hành: sử dụng vòng lặp Do While để gộp dữ liệu từ nhiều file vào 1 file
✅ Chương 11 Các loại lỗi và cách xử lý lỗi khi lập trình
1 Các loại lỗi thường gặp khi lập trình VBA
2 Kỹ thuật cơ bản để khắc phục lỗi cú pháp và lỗi thi hành
3 Lệnh tránh lỗi và những lưu ý khi sử dụng
✅ Chương 12 Lập trình UserForm cơ bản
1 Khái niệm về UserForm và các thành phần thường sử dụng
2 Các chức năng chính trong hộp công cụ của UserForm
3 Những thiết lập cơ bản khi bắt đầu với UserForm
4 Kỹ thuật đặt Tab cho các thành phần trong UserForm
5 Cách thay đổi định dạng dữ liệu hiển thị trong Textbox
6 Tự động thay đổi kết quả dựa trên sự thay đổi của đối tượng khác
7 Giới hạn kiểu dữ liệu được phép nhập trong Textbox
8 Cách nạp 1 danh sách vào Combobox
9 Cách đóng UserForm và cách gọi ra UserForm
10 Cách lưu dữ liệu từ UserForm vào Sheet
11 Những chú ý khi lưu dữ liệu từ Userform vào Sheet
12 Cách đưa dữ liệu từ Sheet vào UserForm
13 Sử dụng Command Button để gọi ra 1 UserForm khác
14 Bài tập thực hành: Ứng dụng UserForm để tạo form nhập dữ liệu
✅ Chương 13 Lập trình sự kiện trong VBA
1 Khái niệm về sự kiện trong lập trình
2 Hướng dẫn cách lập trình sự kiện với cách viết trực tiếp
3 Hướng dẫn cách lập trình sự kiện với cách viết gián tiếp
4 Bài tập thực hành: Lập báo cáo chi tiết gắn với sự kiện Worksheet_Change
5 Cách giới hạn phạm vi nơi kích hoạt sự kiện
✅ Chương 14 Cách tạo MENU gọi lệnh Macro trên thanh công cụ của Excel
1 Tìm hiểu về thanh công cụ của Excel
2 Cách gọi 1 Macro trên thanh công cụ
3 Cách đổi tên hiển thị của chức năng trên thanh công cụ
4 Cách viết tiếng việt có dấu cho chức năng trên thanh công cụ
5 Cách tạo thẻ mới, nhóm mới để xây dựng MENU làm việc
6 Cách chèn ảnh đại diện cho các chức năng trên thanh công cụ
7 Cách tùy chỉnh vị trí hiển thị trên thanh công cụ
✅ Chương 15 Các bài tập chuyên đề: Ứng dụng VBA trong công việc
1 In phiếu lương hàng loạt
2 Chương trình quản lý nhân sự, in hợp đồng lao động
3 Chương trình quản lý thiết bị, đồ dùng
Thông tin đăng ký khóa học
⏰⏰ Thời gian khai giảng khóa học: 10/01/2022.
Thời gian học: Tối Thứ Hai, Thứ Tư hàng tuần, online qua skype. 20h-22h